Dohoda o pracovní činnosti

(§ 76 ZP)

 

 

Zaměstnavatel:           …………..…………..…………..

IČ:                                …………..…………..…………..

DIČ:                              …………..…………..…………..

sídlem:                         …………..…………..…………..

zastoupená:                  …………..…………..…………..

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........

                                    (dále jen "zaměstnavatel")

 

 

a

 

 

Zaměstnanec:              …………..…………..…………..

Narozen:                       …………..…………..…………..

bytem:                          …………..…………..…………..

                                    (dále jako "Zaměstnanec")

 

 

 

uzavírají podle zákoníku práce tuto

dohodu o pracovní činnosti

 

 

1. Sjednaná pracovní činnost:      …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

                                                …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

                                                …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

                                                …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

                                                …………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..

 

2. Dohoda se uzavírá na dobu od …………..  do ………….. 

 

3. Sjednaný rozsah pracovní doby je dohodou na ………….. hodin denně, ………….. hodin týdně.

 

4. Zaměstnanec bude sjednané pracovní činnosti vykonávat osobně, svědomitě a řádně a dodržovat podmínky sjednané v dohodě, jakož i právní předpisy, vztahující se k vykonávané práci, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byl před podpisem této dohody plně seznámen.

 

5. Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky, zajišťující řádný a bezpečný výkon práce.

 

6. K práci budou zaměstnavateli poskytnuty tyto pracovní pomůcky a prostředky: ....................................

 

7. Práci za zaměstnavatele převezme …………..…………..………….. ve funkci .....…………..…………..

 

8. Za výkon sjednaných pracovních činností ve sjednané jakosti a lhůtě poskytne zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši …………../ hodinu. Odměna bude vyplacena po ukončení a předání práce, a to vždy do ………….. dnů.

 

9. Další ujednání smluvních stran …………..…………..…………..…………..…………..…………..

 

10. Ostatní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele vyplývající z této dohody upravují příslušná ustanovení zákoníku práce a předpisů jej doplňujících a provádějících.

 

11. Místem výkonu práce je sídlo adresy zaměstnavatele.

 

12. Tato dohoda o pracovní činnosti byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec. Bezvýhradně se řídí Zákoníkem práce a nabývá platnosti dnem podpisu, přičemž datum uvedený na této dohodě je i dnem nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

 

13. Zrušení dohody o pracovní činnosti okamžitě je sjednáno jen pro důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru. Zrušení dohody o pracovní činnosti se řídí § 76 odst. 6 ZP.

 

14. Tento dokument je sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu. Smluvní strany prohlašují, že si dokument přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, opravdu a vážně a na základě své pravé a svobodné vůle připojují své vlastnoruční podpisy.

 

 

 

Datum a místo:  ..............................................................

 

 

Podpisy:           …………..…………..…………..…………..

 

                        …………..…………..…………..…………..