Dohoda o provedení práce

(§ 75 ZP)

 

Zaměstnavatel:           …………..…………..…………..

IČ:                                …………..…………..…………..

DIČ:                              …………..…………..…………..

sídlem:                         …………..…………..…………..

zastoupená:                  …………..…………..…………..

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........

                                    (dále jen "zaměstnavatel")

 

a

 

Zaměstnanec:              …………..…………..…………..

Narozen:                       …………..…………..…………..

bytem:                          …………..…………..…………..

                                    (dále jako "Zaměstnanec")

 

 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

 

 

Podmínky plnění:

Tato dohoda a podmínky níže specifikované sjednávají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem právní akt, na jehož základě zaměstnanec zajistí plnění sjednaného úkolu v uvedeném termínu a rozsahu.

 

1.   Sjednaný úkol: ………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….………………………….…………………….................................…….………………………….………………………….

 

2.   Sjednaný rozsah:                           ............................................................................................................

 

3.   Způsob provedení:                         [  ] sám      [  ] s pomocí třetích osob

                       

 

Jména a data narození třetích osob:                                                                                                                           ...…………...................……………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ...…………...................……………………

 

4.   Pracovní úkol bude proveden do:              …………………

 

5.   Sjednaná odměna:                                   …………………… Kč

 

6.   K výplatě:                                                 bylo podepsáno prohlášení poplatníka:    [  ] Ano    [  ] Ne

                                                                        …………………… Kč

 

7.   Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná v hotovosti po dokončení práce.

 

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepisují na základě své svobodné vůle a že neexistují překážky, které by vedly k následnému rozporu této smlouvy nebo neprovedení sjednaných úkolů. Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s bezpečností práce a pracovními postupy, které ochrání zájmy zaměstnavatele a zdraví zaměstnance při splnění této dohody. Na důkaz výše uvedeného jako souhlas smluvní strany připojují své vlastnoruční podpisy.

 

 

Datum a místo:              ...…………...................……………………

 

 

Podpisy:                       ...…………...................……………………

 

                                    ...…………...................……………………