Pomáháme jiným.

Ve chvilkách volna vyrábíme v rodině panenky pro UNICEF.
Šité panenky s Rodným listem UNICEF prodává na různých akcích. Z prodeje jediné panenky dokáží získat peněžní prostředky na základní očkování jednoho dítěte v Africe.

panenka

Panenku na obrázku "Karolínku" jsem ušila v r. 2006. Tuto panenku koupil český velvyslanec Petr Kolář v Americe při modní přehlídce české módní návrhářky Liběny Rochové v New Yorku.

Panenku daroval děvčátku v Jihoafrické republice při pracovní cestě. Dostala jsem o tom od něho zprávu i s touto fotografi a přáním do nového roku.

 

Dostávám zprávy i od dalších lidí, kteří si zakoupili mnou vyrobené panenky a tak vím, že má práce je k užitku. A rozzáří dětské oči.

 

 

 

V mé rodině chodíme dávat krev, a odečítáme si dárcovství z daní.

Podporujeme sponzoring:

- sponzorovat může každý z nás - podnikatel i zaměsrnanec či pracující důchodce. Stačí si pouze vybrat organizaci, jež je Vášemu srdci drahá. Dar je možný si odečíst v daňovém přiznání.

 

Odečet z daní pro fyzické osoby. (podnikatelů, zaměstnanců i pracujících důchodců)
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.


 Odečet z daní pro právnické osoby.
Od základu daně sníženého podle §34 lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně.


Citace §34 zákona o daních z příjmů (§15, odst. 1, zákona §20, odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro zdaňovací období roku):


Dary jako položky odčitatelné od základu daně.
§34 zákona o daních z příjmů (§20, odst. 8, zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů platných pro zdaňovací období roku)

Fyzické osoby
§ 15 odst.1
Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrná hodnota těchto darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkoového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

Při překladu tohoto textu do běžného jazyka to znamená: Za kalendářní rok si může fyzická osoba (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná, třeba i důchodce mající zdanitelné příjmy apod.) snížit daňový základ (tj. rozdíl, který nám vznikne, když od veškerých zdanitelných příjmů za uplynulý rok odečteme veškeré výdaje, které podle zákona o dani z příjmu odečíst smíme) o maximálně 10 % tohoto základu - to za předpokladu, že jsme během tohoto roku darovali více než 2 % z tohoto základu nebo minimálně 1.000 Kč.

Např.:.: Máme například daňový základ 100.000,- Kč, odečíst si můžeme částku mezi 1.000,- a 10.000,- Kčza předpokladu, že jsme částku darovali , přičemž není důležité, kolik jsme darovali v jednotlivém případě a kolika subjektům jsme darovali za onen rok celkem. Ovšem - musíme mít na všechny dary příslušný doklad.V případě, že jsme darovali více, můžeme si daňově odečíst pouze do hodnoty 10.000,- Kč, v případě, že jsme darovali méně než 1.000,- Kč, nemůžeme si z daňového základu odečíst nic.
Příklad kalkulace,do jaké finanční výše lze například prakticky uplatnit odečítatelný dar:
Daňový základ za r. 2007 = 100.000,- Kč
Dary:
1. Sponzorování opice makak v ZOO ..........1.000,- Kč
2. Dar sportovnímu klubu Sparta Praha ...........400,- Kč
3. Dar pro Akademii věd v ČR....................... 350,- Kč
4. Dar církvi XY............................................. 800,- Kč
5. Dar mateřskému centru ............................7.200,- Kč
Součetpoložek............................................. 9.750,- Kč
Daňový základ ve smyslu § 15 odst. 8 lze snížit o 9.750,- Kč

Právnické osoby
§ 20 odst 8.
Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota darů činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odečet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání.