Objednávka služeb

č.: ………………./……….….

 

 

Společnost:                  …………..…………..…………..

IČ:                                            …………..…………..…………..

DIČ:                              …………..…………..…………..

sídlem:                         …………..…………..…………..

zastoupená:                  …………..…………..………….. - odpovědná osoba

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ...................., oddíl ......., vložka č. ...........

                                    (dále jen „objednatel")

 

 

Společnost:                  …………..…………..…………..

IČ:                                            …………..…………..…………..

DIČ:                              …………..…………..…………..

sídlem:                         …………..…………..…………..

Zápis v OR:                   ……………………………………

                                    (dále jen „dodavatel")

 

 

Věc:                       Objednávka

 

Objednavatel touto objednávkou závazně objednává, od dodavatele převezme řádné plnění služby v dohodnutém rozsahu a to pro následující službu:

 

Druh služby:                  ………………………………………………………………………………….

Místo plnění:                  ………………………………………………………………………………….

Termín dodání:               …………………

Cena jednotky:              ………………… / hod

Počet hodin:                  …………………

Cena celkem:                ………………… Kč uvedená bez DPH ……… %

 

 

Datum a místo:              ………………………………….

 

 

Podpis objednavatele:     ………………………………….

 

 

Objednávku schválil:       …………………………………., dne …………..

 

 

 

 

Potvrzení objednávky dodavatelem:          Souhlasí - Nesouhlasí

                                                            Bez výhrad - S touto výhradou ………………………………

                                                            Datum a místo:  ………………………………………………..

                                                            Odpovědná osoba: ……………………………………………

                                                            Telefon: …………………………………………………………

                                                            Podpis a razítko: ……………………………………………….