Objednαvka zbožν

θ.: ………………./……….….

 

 

Spoleθnost:                  …………..…………..…………..

IΘ:                                            …………..…………..…………..

DIΘ:                              …………..…………..…………..

sνdlem:                         …………..…………..…………..

zastoupenα:                  …………..…………..………….. - odpovμdnα osoba

zapsanα v Obchodnνm rejstψνku vedenιm Krajskύm soudem v ...................., oddνl ......., vložka θ. ...........

                                    (dαle jen „objednatel")

 

 

Spoleθnost:                  …………..…………..…………..

IΘ:                                            …………..…………..…………..

DIΘ:                              …………..…………..…………..

sνdlem:                         …………..…………..…………..

Zαpis v OR:                   ……………………………………

                                    (dαle jen „dodavatel")

 

 

Objednavatel touto objednαvkou zαvaznμ objednαvα, od dodavatele pψevezme ψαdnι plnμnν dodαvky zbožν v dohodnutιm rozsahu a to nαsledujνcνho druhu:

 

Druh zbožν:                    ………………………………………………………………………………….

Mνsto dodαnν:                 ………………………………………………………………………………….

Zpωsob pψevzetν:             ………………………………………………………………………………….

Doprava:                        ………………………………………………………………………………….

Termνn dodαnν:               …………………

Množstvν:                      ………………… ks

Cena jednotky:              ………………… Kθ bez DPH / ks

Cena celkem:                ………………… Kθ uvedenα bez DPH ……… %

 

 

 

Datum a mνsto:              ………………………………….

 

 

Podpis objednavatele:     ………………………………….

 

 

Objednαvku schvαlil:       …………………………………., dne …………..

 

 

 

 

Potvrzenν objednαvky dodavatelem:          Souhlasν - Nesouhlasν

                                                            Bez vύhrad - S touto vύhradou ………………………………

                                                            Datum a mνsto:  ………………………………………………..

                                                            Odpovμdnα osoba: ……………………………………………

                                                            Telefon: …………………………………………………………

                                                            Podpis a razνtko: ……………………………………………….