Smlouva o vedení daňové evidence + DPH + mzdy

 

Firma :                        …………..…………..…………..
se sídlem:                   …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
zastoupená:                …………..…………..…………..

(dále jen „účetní")

 

a

Firma :                        …………..…………..…………..
se sídlem:                   …………..…………..…………..
IČ:                                …………..…………..…………..
DIČ:                             …………..…………..…………..
(dále jen „klient")

o vedení daňové evidence + DPH + mzdy:

 

I. Předmět smlouvy a závazky smluvních stran

Účetní - dodavatel se zavazuje:
- klientovi zpracovávat daňovou evidenci
- dodržovat zákonem požadovaný rozsah a termíny
- dodržovat měsíční cyklus předávání účetních dokladů
- zpracovat dohodnutá účetní období od ...............
- zpracovat účetní závěrku dle platných právních předpisů.
- zpracovat daňové přiznání klienta k dani z příjmu fyzických osob
- zpracovat a evidovat doklady pro vypracování přehledů a přiznání k DPH
- vést pro klienta mzdovou agendu v zákonem požadovaném rozsahu
- zpracovat přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
- k mlčenlivosti a nezneužití informací ani podkladů a skutečností z nich plynoucích.

 

. Klient se zavazuje:
- poskytnout dodavateli všechny potřebné doklady, a to včas a v plném rozsahu
- potřebné podklady k jednotlivým úkonům dodavatele předat nejpozději k 10 dni měsíce následujícího
- předat všechny nutné a rozhodné informace k podkladům a výkonu dodavatele a splnění jeho závazků
- poskytovat pouze doklady pravdivé a skutečně realizované
- poskytovat pouze doklady a podklady, bezprostředně související podnikatelskou činností klienta.

 

 

II. Cena a platba za služby

Cena za služby spojené s vedením a zpracováním daňové evidence včetně účetní závěrky činí jednorázově  .......................,- Kč (slovy ......................................... Kč). Cena dohodnutá za zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přehledů činí.......................,- Kč (slovy ......................................... Kč). Cena dohodnutá za zpracování přiznání k DPH činí.......................,- Kč (slovy ......................................... Kč). Cena dohodnutá za zpracování mzdové agendy a přehledů za jednoho zaměstnance činí.......................,- Kč (slovy ......................................... Kč) měsíčně, minimálně však ....................,- Kč (slovy ........................................... Kč) ročně.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jejich splatnost je označena na faktuře s dohodnutou dobou splatnosti min. 10 dnů na účet dodavatele - kanceláře. Kancelář - dodavatel má právo v případě neplacení nebo pozdní platby ze strany klienta k fakturované částce vyčíslit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky denně.

Za provedené služby dodavatelem - kanceláří, které budou na požádání klienta provedeny nad rámec této smlouvy, bude si dodavatel účtovat cenu ...........,- Kč (slovy ...................Kč) za hodinu práce. Vyúčtování bude provedeno na základě evidence kanceláře, která bude součástí vystavené faktury za provedené služby.

 

 

III. Závěrečná ustanovení a doba platnosti smlouvy

V případě zjevného porušení nebo hrubého zanedbání povinností ze strany kanceláře plynoucích ze závazků uvedených v této smlouvě má klient nárok na okamžité a bezúplatné odstranění vad a nesprávností a dále na úhradu škody, která klientovi tímto výše uvedeným jednáním kanceláře vznikla.
Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Tato smlouva může být vypovězena písemně kdykoliv v průběhu jejího trvání k poslednímu dni v měsíci, přičemž výpovědní lhůta dva měsíce počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího. V době výpovědi nezanikají žádné povinnosti smluvních stran a dále po jejím skončení nezanikají žádná práva ze strany klienta na úhradu škod, kterých se dopustil dodavatel - kancelář za dobu trvání platnosti této smlouvy. Platnost smlouvy může být ukončena i dohodou.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ve smyslu zákona 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, podle pravidel rozhodčího řízení Asociace rozhodců České republiky, jediným rozhodcem, jmenovaným prezidentem této asociace. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných stranami. Ústní jednání bude svoláno v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem, jenž je připojen na základě projevu jejich pravé a svobodné vůle, bez činění nátlaku třetími osobami a to v plném vědomí.

 

Datum a místo:    ........................................................

 

Podpisy:              ………………………………………….

                           ………………………………………….