Smlouva o dílo pro tvorbu WWW prezentace a jejího servisu

 

Firma:            …………..…………..…………..
se sídlem:       …………..…………..…………..
IČ:                    …………..…………..…………..
DIČ:                 …………..…………..…………..
zastoupená:    …………..…………..…………..

a

Firma:            …………..…………..…………..
se sídlem:       …………..…………..…………..
IČ:                    …………..…………..…………..
DIČ:                 …………..…………..…………..
zastoupená:    …………..…………..…………..

 

smlouvu o dílo pro tvorbu www prezentace a jejího servisu:

I. Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude na základě svých oprávnění, zkušeností a znalostí, a dále dle podkladů objednatele poskytovat následující služby:
- výroba návrhu internetové prezentace
- realizace výroby internetové prezentace, rozsah viz. příloha
- zajistí aktualizace a úpravy internetové prezentace
- publikuje Internetovou prezentaci na Internetu

Zhotovitel se dále zavazuje, že provede v termínu do …… zaregistrování domény 2. úrovně s názvem …………............. cz .

Výše uvedený termín bude v případě prodlení s předáním podkladů ze strany objednatele úměrně tomuto prodlení posunut. Posunutí termínu je dohodou možné i z důvodu, kdy k prodlení dojde například i dodavatelem služeb centrálního registru národních domén LRR. S tímto obě strany jsou seznámeny a souhlasí.

Objednatel je touto smlouvou zavázán uhradit zhotoviteli cenu prací a služeb ve výši stanovené dle článku II. této smlouvy.

 

II. Cena a platební podmínky

Úhrada za poskytování služeb je stanovena dohodou a to takto:
- jednorázový poplatek za Internetové služby …………,- Kč
- měsíční paušální poplatek za aktualizace dat …………,- Kč

Měsíční poplatky jsou splatné vždy za celé kalendářní ………….., a to vždy do ………. dne prvního měsíce následujícího po skončení období dle daňového dokladu zaslaného zhotovitelem. Objednatel se zavazuje uhradit příslušné faktury do ....... dnů od jejich obdržení. V případě prodlení s platbou či s předáním podkladů ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ….. % za každý den prodlení z nezaplacené částky. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do …… dnů od data provedení jejich oprávněného vyúčtování.

 

 III. Odpovědnost za vady

Zhotovitel se zavazuje své závazky plnit svědomitě a své služby poskytovat v souladu se zákony České republiky a mezinárodně platnými předpisy. Dále se zavazuje své služby provádět s respektováním vývoje v oblasti informačních technologií a věcných požadavků objednatele. Je zodpovědný za provedené služby po stránce technické, programové a z hlediska funkčnosti, po stránce obsahové je odpovědný v plném rozsahu objednatel. Objednatel odpovídá plně za obsahovou stránku produktů tak, aby nebyla v rozporu s obecně platnými zákony ani s normami sítě Internet. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za výsledky své práce a na funkčnost svých produktů poskytnout ........ měsíční záruční lhůtu.

 

Za záruční vady nebudou považovány ty, které byly způsobeny tímto konáním objednatele:
- nesprávnou obsluhou produktu
- nedodržením licenčních podmínek ze strany objednatele
- neoprávněným nebo neodborným zásahem do produktu

V případě, že reklamovaná vada není zhotovitelem včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na účet zhotovitele. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu. V případě neoprávněné reklamace se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli servisní zásah a vzniklé náklady v plné výši. Za reklamaci se nepovažují drobné úpravy a doplnění, které nejsou v zadávací dokumentaci při předání podkladů.

 

 IV. Práva a povinnosti obou účastníků

Zhotovitel odpovídá objednateli:
-     za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací a služeb, za dodržování předpisů při používání technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací a služeb
-     za poskytnutí informací umožňujících další rozvíjení vzájemné spolupráce na základě nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v této oblasti
-     za provedení aktualizace WWW stránek na základě objednávky a podkladů k aktualizaci předaných objednatelem, a to nejpozději do …….. dnů od data předání.

 

 

Objednatel se zavazuje:
-     poskytnout podklady požadované odpovědným zástupcem zhotovitele nejpozději do .............
-     zajistit potřebnou součinnost svého odpovědného pracovníka po celou dobu platnosti této smlouvy
-     vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce

 

V. Ostatní ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a je uzavírána na dobu neurčitou. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu jsou určeny následující osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. Za objednatele .………………………. a za zhotovitele …………………. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po dobu 1 roku po jejím skončení. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou. Platnost této smlouvy je možné ukončit následujícími způsoby, tj. písemnou dohodou obou smluvních stran k určitému datu v této dohodě obsaženému nebo písemnou výpovědí s ….. měsíční výpovědní lhůtou, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele se považuje opakované prodlení s placením smluvní ceny nebo její části, příp. porušení povinností uvedených v článku IV. této smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje opakované poskytování nekvalitních prací a služeb, na které byl zhotovitel opakovaně bezvýsledně písemně upozorňován. Podstatné porušení smluvních povinností je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy. Tato smlouva je vypracována ve …. vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Obě smluvní strany na důkaz své vůle uzavřít tento právní vztah připojují své vlastnoruční podpisy.

 

Datum a místo:           ..................................................

 

Podpisy:                   ..……………………….……………

                                  ..……………………….……………